Cookies

SVM maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op de harde schijf van uw computer of apparaat worden geplaatst. Door het opslaan van cookies kan uw identiteit worden vastgesteld aan de hand van uw IP-adres en wordt uw bezoek voor u vereenvoudigd. SVM gebruikt de cookies ook om de te onderzoeken hoe doeltreffend de website en de reclameactiviteiten op de website zijn.

Cookies worden gedurende verschillende periodes bewaard. Dit varieert bijvoorbeeld van cookies die direct na sluiting van de website verdwijnen (zogenaamde “sessie cookies”) als cookies die gedurende twee jaar worden bewaard (zoals “Google Analytics cookies”, zie hierna).

Informatie delen met derden

Voor bepaalde functionaliteiten en diensten maakt SVM gebruik van derden. Derde partijen worden zorgvuldig geselecteerd.

Google Analytics

SVM maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), waarop volgens Google de navolgende voorwaarden van toepassing zijn: Google Analytics maakt gebruik van cookies. Op deze manier wordt geanalyseerd hoe u de website van SVM gebruikt. De cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de website en uw IP-adres. Deze informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie om rapporten op de stellen voor SVM en andere diensten die betrekking hebben op de website en internetgebruik aan SVM aan te bieden. Google verschaft de informatie alleen aan derden voor zover zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover zij beschikken.

Social media

SVM maakt op haar website gebruik van de mogelijkheid om inhoud op social-media (zoals Facebook en LinkedIn) te delen. Slechts na het klikken op de link, zal het betreffende social media-kanaal gegevens verzamelen. Vanaf dat moment zijn de gebruiksvoorwaarden van het social media-kanaal van toepassing.

Andere derden

Voor zover noodzakelijk, deelt SVM informatie ook aan andere derden. Dit kunnen zowel toezichthouders zijn als handhavingsinstanties, maar ook andere instanties indien dit nodig is met het oog op de voorkoming en opsporing van fraude en andere strafbare feiten. Ook met het oog op het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging kan informatie aan derden worden verstrekt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en behandeld op de website indien dat nodig is voor het gebruik van de website. Dit betreft bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevallen waarin SVM reageert op uw vragen (bijvoorbeeld via de chat), er directe marketing plaatsvindt, goederen aan u worden geleverd doordat u een bestelling plaatst via de webshop, technische ondersteuning aan u wordt geleverd bij het gebruik van de website en als het verzamelen, gebruiken of behandelen noodzakelijk is voor de wettelijke verplichtingen die voor SVM gelden. Het verzamelen, gebruik en behandelen gebeurt enkel als daar gerechtvaardigde belangen voor zijn. De gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wettelijke rechten en vrijheden behandeld.

SVM vraagt u uitdrukkelijk om uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en behandelen van de gegevens. Uw gegevens worden onder andere verzameld door middel van contactformulieren. Deze gegevens mag SVM vervolgens gebruiken voor marketing. U kunt altijd aangeven dit niet te willen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor specifieke doeleinden, welk doel kenbaar wordt gemaakt op het moment dat u de gegevens invult. Verder mag SVM informatie verzamelen en gebruiken als zij daar wettelijke gronden voor heeft.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. SVM zal de persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of op enige andere wijze ter verhandeling aanbieden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming of op enige andere wijze zoals bedoeld in dit statement.

Het verstrekken van persoonsgegevens is optioneel. Uw bezoek aan de website zal niet worden beïnvloed door het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens.

Indien toegestaan door de wet, mag SVM informatie die aan haar is verstrekt, bundelen met andere informatie die zij over de bezoeker bezit.

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is voor het specifieke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien wetgeving vereist dat gegevens voor een langere periode worden bewaard, wordt deze periode aangehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op foto’s, teksten, informatie etc. van deze website, rusten bij SVM dan wel licentiegevers.

De informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Het gebruiken, vermenigvuldigen en openbaar maken van de inhoud van deze website is slechts toegestaan voor zover het voor persoonlijk gebruik is. Voor niet-persoonlijk gebruik, is voorafgaande toestemming door SVM noodzakelijk.

Prijs- en productweergave

SVM streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan (niet beperkt tot programmeer of typfouten) vormen nooit een grond voor aansprakelijkheid dan wel het veronderstellen van de totstandkoming van een overeenkomst.

SVM spant zich in om haar website zo actueel mogelijk te laten zijn. De informatie houdt nooit enige garantie in, evenmin is de juistheid gegarandeerd. SVM behoudt zich het recht voor om op ieder moment de informatie te wijzigen, te verwijderen en opnieuw te plaatsen.

Aansprakelijkheid

De website is slechts informatief en met de meeste zorgvuldigheid opgesteld, zonder dat daar rechten of aansprakelijkheid aan kan worden ontleend. SVM en alle bij haar betrokken partijen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, die direct dan wel indirect, op enige manier voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend, bijvoorbeeld in het geval van virussen of onbereikbaarheid van de website dan wel in het geval van onjuiste of onvolledige informatie).

SVM maakt gebruik van verwijzingen en hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden niet door SVM beheerd. SVM aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud, informatie, gebruik en beschikbaarheid van deze websites.

SVM spant zich in om uw (persoons)gegevens te beschermen en te beveiligen tegen bijvoorbeeld toegang/gebruik door onbevoegden. SVM kan echter gelet op de aard van internet en de ontwikkelingen op dat gebied, niet instaan voor het volledig beveiligen en beschermen van de (persoons)gegevens. Zij geeft daar geen garanties voor en is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van toegang/gebruik door onbevoegden wordt geleden.

Op (het gebruik van) de website is Nederlands recht ven toepassing.

Vragen

Voor vragen over deze gebruikersvoorwaarden of uw persoonsgegevens die (mogelijk) in het bezit zijn van SVM, kunt u contact opnemen via e-mailadres info@s-v-m.nl.